BRKOLA, s. r. o.
Karel Haloun
Marná práce
Prozaický debut nonkonformního grafika a nehrajícího rockera. Tři sofistikované zprávy o jednom dobrodružném životě ve dvacátém století: intelektuál na nucených pracích, estébácký don Juan v patách jeho ženy a osmiletý chlapec, který vše pozoruje skrze svého komunistického dědu. Trojjediné vyprávění nejenže příběh groteskně relativizuje, ale napomáhá i jeho srozumitelnosti a lidskosti. Haloun své postavy odvozuje z reality, důležitější než jejich identita je však klima doby a potřeba sdělit, že navzdory všem „dobám“ jsou na obou stranách pomyslných i skutečných barikád lidé obdivuhodní i odporní pohromadě. A také že jisté životní zkušenosti nám umožní leccos pochopit, ale nemohou nás přimět souhlasit.

 
KNIHY (NEJEN) PRO DIVADLO

Olga V. Cieslarová
Fasnacht: V Basileji karneval?
První česká kniha o jediném protestantském karnevale na světě – o basilejské Fasnacht. V textu se prolínají základní historická fakta i teoretické náhledy se současnými zkušenostmi autorky, díky nimž osobitě přibližuje i atmosféru tohoto unikátního svátku divadla, rituálu a satiry.

Michal Čunderle – Přemysl Rut – Eva Slavíková
3x Ivan Vyskočil
Tři studie tří pedagogů katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU spojuje téma „otce české ne/divadelní alternativy“ – Ivana Vyskočila. Přemysl Rut se zabývá třemi českými hamletovskými apokryfy, „jež daleko překročily obvyklé aktualizační a parodické žertování“: Urhamletem Miloše Rejnuše a Václava Renče, Vzpomínkou na Hamleta Oldřicha Daňka a ovšem Haprdánsem Ivana Vyskočila. Michal Čunderle analyzuje hereckou složku stejnojmenné inscenace Nedivadla a Eva Slavíková odvozuje psychosomatické základy a souvislosti Vyskočilova herectví, pedagogiky a jeho uvažování vůbec.

Michal Čunderle
Dialogy řeči
Výběr ze studií, které autor napsal za posledních 15 let pro časopis Svět a divadlo. Jednotlivé kapitoly (Autoři a řeč, Herci a řeč, Performeři a řeč, Tyjátr a řeč a Řev a řeč) se zabývají především hlasově-řečovým projevem v souvislosti s herectvím, jeho výrazem, jednáním a hrou, a to na příkladech konkrétních českých inscenací této doby (Národní divadlo, Divadlo Na zábradlí, Studio Ypsilon, Boca Loca LAB, Divadlo bří Formanů, Divadlo Husa na provázku aj.).

Declan Donnellan
Herec a jeho cíl
Kniha by mohla mít podtitul „příručka divadelního herce mediální éry“. V mnohém navazuje na klasiky herecké pedagogiky, jako byli K. S. Stanislavskij či M. Čechov, jednoznačně však vychází ze současnosti a leckdy je i precizněji formulovaná. Je to kniha určená zejména studentům herectví, mladým hercům a dalším, kteří se chtějí v labyrintu herectví samostatně orientovat. Překlad Julek Neumann. Předmluva a doslov Jan Hančil. T.Č. VYPRODÁNO

Elfriede Jelinek
Komplet: Sportštyk, Totenauberg, Sbohem
Trojice divadelních her rakouské buřičky, jazykové experimentátorky a nositelky Nobelovy ceny za literaturu vychází poprvé v českém překladu (Barbora Schnelle a Zuzana Augustová). Hra Sportštyk je napsána ve stylu řecké tragédie a používá sport jako důmyslnou metaforu pro různé formy společenského útlaku a manipulace. Ve hře Totenauberg Jelinek pomyslně „rekonstruuje“ setkání filozofa Martina Heideggera s jeho bývalou milenkou, politoložkou Hannah Arendt a kriticky ověřuje jejich názory v konfrontaci s prostředím alspké horské turistiky. Trilogie Sbohem je aktuální reakcí na politickou kariéru pravicového populisty Jörga Haidera.

Elfriede Jelinek
Komplet II: Nevadí, Bambiland/Babylon, Tři divadelní hry
Druhá trojice knížek Elfriede Jelinek, které obsahují hry Královna duchů, Smrt a dívka, Poutník, Bambiland, Babylon, Obchodníkovy smlouvy, Rechnitz a O zvířatech. Překlad Barbora Schnelle, Zuzana Augustová a Jitka Jílková. Podpořeno EU (Programme Culture 2007–2013).

Markéta Machková
Být tělem – žít v duchu: boží bildungsrománek
Osobitá interpretace „dialogického jednání“ jako ústřední myšlenky prof. Ivana Vyskočila v jeho specifickém pojetí herectví a autorství. Markéta Machková (1984) je nahlíží ve světle filosofie vztahu Martina Bubera a křesťanské nauky. Spíše než teoretickým pojednáním je tato práce autobiografickým bildungsrománem, neboť odborné úvahy jsou vpleteny do přediva živého vyprávění o vlastním duchovním zrání – ať už k němu přispěl pobyt Erasmus ve Francii, nalezení ztraceného otce, či studium na DAMU.

Martina Musilová
Fauefekt: vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví
První ucelenější studie o jednom z největších divadelních reformátorů 20. století a zejména o tom, jak se jeho divadlo a myšlenky podepisovaly na našem divadle a myšlení. Studie zachycuje brechtovské stopy od předválečné éry (H. Haas, V+W, E. F. Burian) a války (Divadlo Větrník) přes léta šedesátá (brněnská Mahenka, divadla malých forem, I. Vyskočil) až po studiová divadla do roku 1989 (Provázek, Ypsilonka). Rukověť každého zájemce o teorii a historii divadla i herectví. Předmluva Libor Vodička.

Nedivadlo Ivana Vyskočila
Kniha mapuje aktivity Nedivadla (1963–1990), které patřilo k nejpodstatnějším a nejosobitějším scénám Československa po druhé světové válce. Založil je „otec české ne/divadelní alternativy“ Ivan Vyskočil (1929) poté, co v Redutě provozoval s Jiřím Suchým legendární text-appealy, a poté, co spoluzaložil a vedl Divadlo Na zábradlí. Nedivadlo se profilovalo jako scéna, kde se důsledně rozvíjelo narativní divadlo a kde kýženým modelem bylo divadlo ve stavu zrodu, divadlo vznikající z autentického setkání, divadlo jako společná dílna a laboratoř a zejména divadlo jako otevřená dramatická hra (zjednodušeně: improvizace). Ivan Vyskočil se tak stal unikátním českým představitelem světové divadelní alternativy (druhá divadelní reforma), s tou výsadou, že v jeho chudém divadle převažovala veselá chudoba, přesněji ludičnost a absurdita, nad ctnou askezí. Pravidelnými spolupracovníky Nedivadla byli Pavel Bošek, Leoš Suchařípa, Josef Podaný, Josef Škvorecký ad., později Přemysl Rut, Vlasta Špicnerová, Barbora Hocková či Otakar Roubínek. Kniha je hlavním a přímým zdrojem poznání Nedivadla. Obsahuje především sedm her Ivana Vyskočila: Poslední den, Meziřeči, Křtiny v Hbřbvích aneb Blbá hra, Proč Karolína volala dru Baxovi? (Evokace), HAPRDÁNS neboli HAmlet PRinc DÁNSký ve zkratce, Cesta do Úbic (divadelní + rozhlasová verze). A dále studie, recenze, rozhovory, polemiky, vzpomínky, bibliografii, summary. První vydání (1996) připravil Přemysl Rut, druhé doplnil Michal Čunderle. Oproti prvnímu vydání je rozšířeno o dvě hry, dvě studie a desítky fotografií. Graficky upravili Otakar Karlas a Jan Zich. 480 stran tištěného textu, 88 stran fotografií.

Petra Oswaldová
Feldenkrais, dech a hlas
Šest čtivých, příběhově pojatých kazuistik, jimiž autorka originálně propojuje Feldenkraisovu metodu s hlasem. Kniha dále nabízí důkladně popsaná cvičení, která mohou zájemci sami praktikovat za pomocí přiloženého audio-CD, a nezbytný teoretický vhled jak do učení Moshé Feldenkraise, tak do psychosomatického přístupu k hlasu.
Lekce 1 – Audiopříloha zde.
Lekce 2 – Audiopříloha zde.
Lekce 3 – Audiopříloha zde.
Lekce 4 – Audiopříloha zde.
Lekce 5 – Audiopříloha zde.
Lekce 6 – Audiopříloha zde.
Lekce 7 – Audiopříloha zde.
Lekce 8 – Audiopříloha zde.
Lekce 9 – Audiopříloha zde.
Lekce 10 – Audiopříloha zde.
Lekce 11 – Audiopříloha zde.
Lekce 12 – Audiopříloha zde.
Lekce 13 – Audiopříloha zde.
Lekce 14 – Audiopříloha zde.
Lekce 15 – Audiopříloha zde.
Lekce 16 – Audiopříloha zde.
Lekce 17 – Audiopříloha zde.
Lekce 18 – Audiopříloha zde.
Lekce 19 – Audiopříloha zde.
Lekce 20 – Audiopříloha zde.
Lekce 21 – Audiopříloha zde.

Michala Piskačová
Vypravěčství jako případ současné slovesné tvorby
Studie o novodobém vypravěčství, která se opírá o teorie orální kultury, autorského herectví a psychosomatické kondice. Základním inspiračním zdrojem jsou především učení J. Waltera Onga a Ivana Vyskočila, varšavský mezinárodní festival vyprávění a činnost polského souboru Studnia O. Součástí studie jsou také portréty reprezentativního výběru současných evropských vypravěčů.

Jaroslava Pokorná
Maminka není doma
Knížka, ve které se prolínají dětské vzpomínky na padesátá léta s groteskními zážitky normalizačního bezčasí i listopadové a polistopadové éry. Ze zábavného rozpomínání, které svou mluvností a výmluvností nezapře, že autorka je herečka, vyplouvá na povrch hlubší příběh o hledání maminky. Té skutečné, tragicky ztracené v dětství, i té, jíž se stala vypravěčka.

Markéta Potužáková
Psáno ústy, čteno ušima + CD Slepý lučištník
Autorka charakterizuje svou knížku jako „pokus o využití francouzské zkušenosti po český přednes a jeho pedagogiku“. Od konfrontace českého a francouzského přístupu k uměleckému přednesu přechází k mystickým i zcela technickým souvislostem básnické tvorby a interpretace, přičemž své osobní herecké zkušenosti poměřuje se zkušenostmi jiných, reflexemi básníků nad vlastním dílem, svědectvími překladatelů, poznatky literárních teoretiků a na pomoc si bere i výsledky empirické studie. Zároveň bohatě čerpá z vlastní zkušenosti herečky ve dvou jazycích a pedagožky vyučující umělecký přednes. Sotva by se našel někdo jiný, kdo by mohl na toto téma a takto psát. Jedinečnost práce je dána nejen schopností autorky umělecký text „přečíst“ a dostat se pod jeho povrch, ale právě na základě „francouzské“ zkušenosti v něm poukazovat na aspekty, které se při běžné výuce přednesu přehlížejí. V rozborech básní a charakteristikách básníků či interpretů volí autorka mnohdy výrazné metaforické formulace, které stručně, ale plasticky vyjadřují smysl lépe, než by to svedly sáhodlouhé rozklady. Text je múzický, má styl, napětí, radost z objevování a díky svému osobnímu zaujetí také apelativnost. I pro jiné pedagogy herectví by mohl totiž být „francouzský“ přístup k uměleckému přednesu, jak ho autorka charakterizuje, přínosný. Ale nejen to. Jistě řekne mnoho každému čtenáři poezie, zejména by se s ním měli seznámit adepti herectví a režie. Nadmíru poučná a inspirativní byla knížka pro mě jako pro překladatele. Ukazuje totiž, jak velice blízko má herecká interpretace k interpretaci překladatelské. Jiří Josek
CD Slepý lučištník Přemysla Ruta a Markéty Potužákové obsahuje písně a verše francouzských, portugalských, katalánských a českých trobadorů.

Irena Pulicarová
K naplněnému sdělení
Mgr. Irena Pulicarová, Ph.D. studovala divadelní vědu na FFUK a poté herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU. Tam také získala, obhájením disertace, jejíž přepracovaná verze se vám dostala do rukou, doktorát. V současnosti pracuje jako redaktorka a moderátorka TV Noe.
„Autorka obezřetně vybrala a oslovila šest renomovaných kazatelů (, jejichž promluvy znale komentuje, reflektuje i analyzuje. Jejím cílem nebylo zmapovat současnou situaci českého kazatelství jako celku, ale na vybraném vzorku těchto kazatelů se pokusit zorientovat v problematice a zkusmo nabídnout terminologii i postupy, jak se k tématu dále vztahovat. Lze mít za to, že to se autorce nemálo zdařilo.“ Prof. Ivan Vyskočil, DAMU
Autorka analyzuje kázání těchto kněží:
P. Tomasz Waściński CSsR – Audiopříloha zde.
Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
P. Mgr. Romuald Štěpán Rob, OP – Audiopříloha zde.
Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
P. Mgr. er Mgr. Petr Augustin Beneš CSsR – Audiopříloha zde.
Mons. Jiří Paďour OFMCap. – Audiopříloha zde.


Přemysl Rut
OKOLO100LALALA I+II
Dvojkniha a CD zaznamenávají pětiletou činnost, tedy prvních sto programů, volného společenství Přemysla Ruta a jeho přátel OKOLOSTOLA. Předmětem zájmu tohoto společenství je česká (v evropských souvislostech) nekomerční autorská píseň několika století, totiž její (znovu)objevování, vydávání, natáčení, živé provozování a také analytická a kritická pozornost k tomuto žánru zaměřená. Kniha není jen písemnou a obrazovou kronikou jednoho snažení, ale také antologií neznámých, a přece na pódiu znovu ověřených písní a komentářem ke kultuře písniček nejen u nás. CD je reprezentativním průřezem live-nahrávkami z těchto tematizovaných večerů. Zpívají: Přemysl Rut, Martina Kafková, Markéta Potužáková, Marcela Šiková, Věra Slunéčková aj.

Přemysl Rut
Parlando cantabile: od řeči ke zpěvu a zpět + CD Šťastná hodina
Spisovateli, dramatiku a „písničko-znalci“ prof. Přemyslu Rutovi jde v této knížce především o pojetí zpěvu jako přirozeného lidského projevu. Sice svátečního, ne však přístupného pouze školeným specialistům. Rut sleduje své téma na sedmnácti osobnostech (K. Hašler, F. Futurista, V+W, O. Nový, V. Burian, E. F. Burian, Ch. Trénet, R. Pellar, Fats Waller, G. Formby, J. Suchý, J. Šlitr, J. Vodňanský, P. Skoumal, J. Bulis a K. Plíhal) spjatých s tzv. autorským zpěvem, v němž je důraz zcela spontánně kladen na zážitek z písně jakožto formulovaného nápadu, nikoli jako příležitosti k efektnímu pěveckému výkonu. Knížka navazuje na předchozí publikaci Markéty Potužákové Psáno ústy, čteno ušima (Brkola, 2013), která se věnuje českému přednesu ve světle autorčiny „francouzské zkušenosti“. Ta při interpretaci poezie nezačíná otázkou, co tím chtěl básník říci, nýbrž otázkou, jak je báseň udělaná – tedy mimo jiné jak zní. Parlando cantabile rozšiřuje toto pojetí na píseň, aspoň tu „neklasickou“. Prvotní předpoklad její adekvátní interpretace spatřuje v pochopení toho, „co není slyšet“, totiž formy, díky níž nápěv a text drží pohromadě jako tvar nejen významuplný, tedy čitelný a sdělný, ale také atraktivní pro smysly člověka, pro jeho potřebu rytmu, souladu, řádu – a v neposlední řadě pro jeho tělovou (ne pouze intelektuální) paměť.
CD Šťastná hodina sestává ze tří písňových cyklů Přemysla Ruta: Návrat (Joseph von Eichendorff), Kolotoč (Vítězslav Nezval) a Láska a čas (Josef Hora).

Přemysl Rut
Pro rozhlas (i proti němu)
Dvacítka esejů o rozhlase a dvanáct rozhlasových her spisovatele, editora, hudebníka a profesora DAMU Přemysla Ruta. Ojedinělá tvůrčí i analytická výpověď o rozhlasové tvorbě a řeči i o rozhlase jako součásti české (pop)kultury posledního dvacetiletí. Doslov Dora Kaprálová.

Eva Slavíková
Možnosti hry: od Buytendijka k Vyskočilovi
Tématem knihy je hra jako významná součást lidské kultury. Autorka se pokouší postihnout mnohost pohledů na tento fenomén. Vychází z nejstarších psychologických teorií hry na základě prací Buytendijka, Černého, Boreckého, přes teorie hry 20. stol., kdy věnuje pozornost nejdůležitějším publikacím filosofickým a sociologickým, po hru jako diagnostickou a psychoterapeutickou možnost. Přehled jednotlivých přístupů pak dává do souvislosti s koncepcí prof. Ivana Vyskočila, s jeho dialogickým jednáním s vnitřním partnerem jako svébytným pojetím hry.

Eva Stehlíková
Co je nám po Hekubě
Kniha shrnuje takřka padesátileté zkušenosti prof. Evy Stehlíkové s inscenacemi antiky na dnešní scéně a zabývá se tím, jak se antickému dramatu v našich zemích dařilo a daří. Studie probírá problematiku v pěti kapitolách. První kapitola zkoumá otázky spojené s nepřístupností originálu pro divadelníky, závislost na překladu a jeho další interpretaci. Druhá kapitola se zamýšlí nad přenosem dramatu napsaného pro volný divadelní prostor do prostorů, kterých užívá dnešní divadlo. Kapitola třetí konfrontuje očekávání, které inscenace antického dramatu slibuje, s jeho realizací. Čtvrtá kapitola zkoumá sdělení, kterého se prostřednictvím inscenace dostává divákům, a poslední kapitola hledá příčiny úspěchů i neúspěchů těchto inscenací. Kniha je doplněna v současnosti nejucelenějším soupisem produkcí a překladů antických dramat a vybranou bibliografií. Nepostradatelná příručka pro všechny zájemce o české a antické divadlo.

Libor Vodička
Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla
První česká monografie, která je zaměřená na kompletní dramatickou tvorbu Václava Havla a zároveň si všímá i jeho tvorby básnické, esejistické a publicistické a bere v potaz také základní biografické a kontextuální souvislosti. Součástí knihy je rovněž kalendárium Havlova života a soupis inscenací.

Pavel Zajíček
Pan Pavel plní úkol
Knižní debut Pavla Zajíčka (1988), který se zabývá autentickým prvoválečným deníkem svého pradědečka Karla Kytlici a při pátrání po něm počne pátrat i po sobě. Text mezi příběhem, esejem a skutečností.
„Nadešel den, kdy je mně opustit drahé kraje vlasti, bych odevzdán osudu odjel tam, odkudž se tak mnohý nevrátí k rodinnému krbu. Je pátek 6. července 1917. Již den před tím je nám známo, že chvíle odjezdu je přesně určena. Ráno 6. července jde se do kostela. Den pak ubíhá v jakési horečce. Konečně nadejde osudná chvíle. Stojíme na dvoře. Dvě Kompagnie, jedna od 29. druhá od 30. Marschbataillonu. Zavzní Kommando marš […]. Každý má nárok na čtyři pradědečky, toto byl jeden z těch mých, nikoliv nejméně významný a na každý pád výjimečný. Přál bych podat úplnější zprávu, přál bych si promluvit se svým předkem osobně, abych zjistil, co byl zač, ne jen pár údajů a historek. Abych zjistil, co jsem já zač, ne jen pár údajů a historek.“

 
KNIHY (NEJEN) PRO DĚTI

Michal Čunderle
Bubela
Taky Vás baví čeština? Anebo ještě lépe. Taky Vás nebaví čeština? Tak jak se jí učíte anebo jste se učili? V obou případech by Bubela mohl být pro Vás. Ať už jste ještě ve škole anebo za školou či po škole. Tato knížka na češtinu hledí totiž jinak než ve škole. Jako na něco nesmírně zábavného a dokonce dobrodružného. Pan učitel Bubela je vášnivý češtinář, který propadl mluvnici, až ho mluvnice Havránek Jedlička pohltí čili sežere. Naštěstí Karlík a Frantík, dva nezvedení poškoláci, jsou svědky tohoto lidožroutského činu a nehodlají to nechat jen tak. Vypraví se za svým nebohým učitelem do mluvnice a podstoupí v ní pěkné i nepěkné boje, půtky, šarvátky. Pomůžou nepatřičné Čárce, která pořád někde přebývá anebo chybí, odolají otřepaným Frázím i nechutně průhledným Narážkám, přelstí slovního Kořena, jenž si k sobě zlovolně připojuje nejhezčí české Předpony či Koncovky, svezou se na Chodícím slovníku, utkají se s Hrubkami a setkají se třeba s éterickou Eufonií. Průvodcem po zapeklitém jazykovém světě jim je povedené číslo Duál. S ním pospolu se vydají zachránit i sympatického mládence Pravidla, kterého chce v Pravidlech českého pravopisu potvrdit baba Výjimka, poněvadž výjimky jak známo potvrzují pravidla. Jak to nakonec dopadne s panem učitelem Bubelou, Karlíkem, Frantíkem, Duálem i Pravidlem, už ale prozrazovat nebudeme. To by to nebylo žádné dobrodružství. Natož pravé české doslova a do písmene. Doslovy napsali doc. Irena Vaňková a prof. František Čermák, ilustrovala Barbora Zichová. Kniha pro studenty, učitele i milovníky češtiny a jazyků vůbec a samosebou pro děti. Dvojnásobná nominace na Zlatou stuhu 2013. – Audiopřílohu se čtením z knížky připravujeme ke stažení.

Michal Čunderle
Jak byla vosa Marcelka ráda, že je
Marcelka je vosa, nemá křidélka a létá invalidním letadélkem. Jarun a Marun jsou komáři, křidélka mají a dělají do techniky. Jednoho dne to dají dohromady a spadnou do dobrodružství, při nichž se dech tají a bránice se třese. Hravé vyprávění ve dvanácti kapitolách, se čtyřiapadesáti celostránkovými obrázky Jakuba Zicha, pro čtenáře od pěti do sta. Přílohou audio CD se čtením z knížky a hudbou Přemysla Ruta. Předmluva Ivan Vyskočil.

Michal Čunderle
Wie Marcelka die Wespe froh war, auf der Welt zu sein
Výtečný německý překlad úspěšné české knížky pro děti i dospělé Jak byla vosa Marcelka ráda, že je s původními ilustracemi Jakuba Zicha. Součástí je i CD, na kterém Vosu čte známý berlínský herec a performer Stefan Kaminski, hudba Přemysl Rut. Za podpory EU (Programme Culture 2007–2013) přeložila Kathrin Janka. Vhodné i jako doplněk pro výuku němčiny. 

Reinhardt Jung
Bambertova Kniha ztracených příběhů
Bambert je sice malý muž, ale velký pohádkář. S lidmi si úplně nerozumí, zato o nich píše nevšední pohádky plné citu a pochopení. Jenomže jeho příběhy se mu pořád zdají nedokonalé. Jednoho dne v nich proto vyzmizíkuje postavy a místa děje, příběhy složí do obálek, obálky zavěsí na malé horkovzdušné balony, pod nimi zapálí čajové svíčky a za příznivého větru je pošle do světa, aby se tam dokonaly a zdokonalily. Jako zázrakem se tak stane. Poctiví nálezci – a zvláště jistý pan Kvítko – doručí příběhy zase do rukou odesílatele a ten ke své radosti doplní chybějící jména a názvy podle toho, kam je vítr zavál a kde se konečně našly. Jen poslední balon ne a ne se vrátit… Přeložila Barbora Schnelle, ilustrovala Bára Šalamounová.

Lucie Raškovová
Samota není zlej
Kniha vypráví příběh jednoho roku života chlapce Péti. Je podzim a právě se s maminkou přestěhoval z vesnice do města, ve kterém začne navštěvovat první třídu. Péťův tatínek je námořní kapitán, který doma pobývá vzácně, a tak jeho svět tvoří především ženy. Vlídná maminka a dobrosrdečná sousedka, paní Přerazilová. A také její pes, kerý se jmenuje Samota a který se stane Péťovým nerozlučným kamarádem. Text je psán barvitým poetickým jazykem, který si velmi dobře rozumí s výtvarným doprovodem. Tak tomu ostatně bývá většinou, když je jejich autorem jeden a týž člověk. Nominováno jako objev roku Magnesia Litera 2016. – Audiopřílohu se čtením z knížky připravujeme ke stažení.

Alena Zemančíková
Mařenka a Čenda
Mařence je pět a Čendovi šest roků a bydlí spolu ve starém plzeňském činžáku. Jednoho dne najdou u popelnice medvěda a poklad. A než se rok s rokem sejde, prožijí spolu nečekaná dobrodružství. Pohádková knížka pro děti od pěti let vypravená grafickými obrázky Veroniky Doutlíkové vzniklými na kouzelném papíře. Nominace na Zlatou stuhu 2009.

 
CD

Písně českého kabaretu / Písně české avantgardy
Přemysl Rut předkládá výběr devatenácti písní z let 1910–1923 a dvaadvaceti písní z let 1918–1948. Z kabaretního repertoáru vybírá tak, aby představil nejtypičtější žánry, které kabaret pěstoval (kuplet, šanson, parodie, nonsens) nebo které mu bezprostředně předcházely (kostýmní kuplet), a aby je představil v exemplářích, jejichž kouzlo dosud nevyprchalo. Většina písní se tu dočkává svých prvních nahrávek.
Těžištěm prvního disku jsou písně z repertoáru kabaretu Červená sedma, ať už inspirované produkcí starších kabaretů francouzských, nebo vyrostlé už zcela z domácí půdy. Vedle autorů Červené sedmy (Jiří Červený, Eduard Bass, František Hvížďálek, Tomáš Hertan) jsou na disku zastoupeni i autoři tzv. staropražských písniček, jejichž první střechou byl kabaret Lucerna (Karel Hašler) nebo jiné pražské zpěvní síně té doby (Alois Tichý, Josef Heřman Zefi, Josef Šváb Malostranský aj.).  Druhý disk nabízí hlavně písně tří autorů, z nichž dva (Vítězslav Nezval a Emil František Burian) patří k nejvýznamnějším osobnostem české avantgardy dvacátých a třicátých let a třetí (jejich vrstevník Géza Včelička) bývá spojován spíš s dobovou módou trampingu. Nahrávky i komentář k nim upozorňují na společná avantgardní východiska jejich písňové tvorby. Přitom zejména písně Včeličkovy jsou tu znovuobjeveny a natočeny poprvé.
Kromě Rutova komentáře, který připomíná časové, místní i kulturní okolnosti vzniku jednotlivých písní, obsahuje osmdesátistránkový booklet i všechny jejich texty. Zpívají: Martina Kafková, Markéta Potužáková, Marcela Šiková a Přemysl Rut.
Hrají: Zdeněk Dočekal (akordeon), Vratislav Hubička (kontrabas), Michal Kostiuk(klarinet, basklarinet), Vít Nermut (housle), Filip Rut (perkuse, bicí) a Přemysl Rut(piano).
K dostání v knihkupectví PAMAKO.

Přemysl si hraje
Písňové CD s dvaadvaceti kousky, jejichž hudbu napsal přední český „písničkolog“, hudebník, spisovatel, editor a profesor DAMU Přemysl Rut. Autory textů jsou Jan Burian, Václav Hanka, Bertolt Brecht, Vladimír Vokolek, William Shakespeare, Jan Vodňanský, V+W, Vítězslav Nezval, Antonín Brousek, Jiří Suchý, Joseph von Eichendorff, Paul Verlaine, Jiří Karásek ze Lvovic a sám profesor. Součástí balení čtyřiatřicetistránkový booklet s texty písniček i jejich „životopisem“. Dle Lidových novin (Pavel Klusák, 9. února 2015) CD „je jedním z nejlepších písňových alb, která u nás v posledních letech vyšla“. Zpívají Přemysl Rut, Martina Kafková, Markéta Potužáková, Věra Slunéčková a Marcela Šiková. K dostání v knihkupectví PAMAKO.

Michal Čunderle: Jak byla vosa Marcelka ráda, že je
Čtení z knížky s hudbou Přemysla Ruta. Čte autor a Jan Zich.

Michal Čunderle: Wie Marcelka die Wespe froh war, auf der Welt zu sein
Čtení z německého překladu české knížky Jak byla vosa Marcelka ráda, že je. Čte Stefan Kaminski, hudba Přemysl Rut, překlad Kathrin Janka.

 
PARTNER

Knihkupectví PAMAKO

 
DISTRIBUTOR

KOSMAS s. r. o.

 
KONTAKTY


Brkola, s. r. o.
Pplk. Sochora 36
170 00 PRAHA 7


Michal Čunderle

cunderlemichal@gmail.com

Jan Zich

jenzich@gmail.com


STRÁNKY VE VÝSTAVBĚ...