Obchodní podmínky

Brkola,s.r.o.

se sídlem Pplk. Sochora 739/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27403327

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110889

pro prodej vstupenek a zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.brkola.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Brkola,s.r.o., se sídlem Pplk. Sochora 739/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 27403327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110889 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmětem je zejména prodej vstupenek na kulturní, společenské, vzdělávací a jiné akce a prodej jiných doplňkových služeb či zboží (dále jen “zboží” nebo “předmět koupě”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.brkola.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Prodávající neodpovídá kupujícímu za žádnou újmu způsobenou nedostupností webového rozhraní obchodu; Kupující je v případě nedostupnosti webové stránky oprávněn obrátit se na prodávajícího v jeho sídle jakýmkoliv jiným běžně dostupným způsobem.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. 3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. 3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. 3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 222926319/0800, vedený u České spořitelny (dále jen „účet prodávajícího“);

– bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay. 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
  1. Ustanovení tohoto článku se vztahuje jen na případy, kdy je kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, který splňuje znaky spotřebitele dle § 419 občanského zákoníku (dále též jen „Spotřebitel“). Není-li kupující spotřebitelem, ustanovení tohoto článku se nepoužije.
  2. Spotřebitel bere na vědomí, že:

a) dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

b) v případě, že předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek, pak z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůže od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@brkola.cz
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 5. V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
  2. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Pplk. Sochora 36, Praha 7, telefonicky na čísle +420 725 049 158 či elektronickou poštou na adrese obchod@brkola.cz
  3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění nebo záruky za jakost si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, provedení opravy, dobu jejího trvání a případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA – PRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ NEBO JINÉ AKCE (dále jen „akce“)
  1. Prodávající není pořadatelem jednotlivých akcí, na které jsou vstupenky prodávány, pokud to není výslovně v nabídce prodeje příslušných vstupenek uvedeno. Prodávající zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé akce jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na akci vzniká přímý právní vztah mezi kupujícím jako zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a pořadatelem této akce, který vstupenku prodává. Veškeré nároky kupujícího spojené se zakoupenou vstupenkou a právem kupujícího zúčastnit se akce, na kterou si tuto vstupenku zakoupil, proto směřují vždy vůči pořadateli Akce, nikoliv vůči prodávajícímu.
  2. Prodávající žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z akcí, které sám nepořádá, anebo za to, že se akce konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu akcí nebo jejich termínů či míst konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na akcích došlo, či za cokoliv, co by mělo v těchto akcích svůj původ. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě vznikla v souvislosti s akcí. Zejména prodávající neodpovídá za žádné výlohy, které by kupujícímu vznikly v souvislosti s akcí, její změnou, zrušením, konáním či nekonáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce.
  3. V souvislosti se vstupem na konkrétní akci je kupující vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem dané akce. Kupující je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání dané akce.
  4. Pořadateli každé akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující jako zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
  5. Prodávající žádným způsobem neodpovídá za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo naši jeho prodejní síť. 
  6. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a nebude poskytnuta žádná náhrada.
  7. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení akce, bude prodávající vracet vstupné pouze do výše prostředků, které prodávajícímu pořadatel za tím účelem poskytne, neboť prodávající v tomto případě jedná pouze jménem a na účet pořadatele příslušné akce. V části, v níž nebudou nároky kupujícího takto uspokojeny odpovídá výhradně pořadatel zrušené akce.
 10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@brkola.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. 10.1.Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. 11.1.Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 13. DORUČOVÁNÍ
  1. 12.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. 13.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 
  2. 13.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. 13.3.Je-li uzavřena kupní smlouva s mezinárodním prvkem, smluvní strany sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem, zejm. občanským zákoníkem; kogentní ustanovení právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit smluvním ujednáním stran, tím nejsou dotčena.
  4. 13.4.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. 13.5.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem.
  6. 13.6.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pplk. Sochora 739/36, 170 Praha 7, adresa elektronické pošty obchod@brkola.cz, telefon +420 725 049 158.

V Praze dne 3. října 2022.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – spotřebitel

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát: Brkola,s.r.o., se sídlem Pplk. Sochora 739/36, Holešovice, PSČ: 170 00, Praha 7, 

– Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

……………………………………………………….………………………………………..

– Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

– Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: ………………………………………………….

– Adresa kupujícího spotřebitele: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

– Číslo prodejního dokladu: ……………………………………………………………………

– Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………

– Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 ………………………………………… /……………………

– Podpis kupujícího spotřebitele: 

……………………………………………..

– Datum

……………………………………………

– Poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………